MARTIN MOSEBACH
Was davor geschah

Präsentation des Romans
Was davor geschah von Martin Mosebach
in der Buchhandlung Moser in Graz am 26. November 2010

EVENT VIDEOS
MARTIN MOSEBACH Lesung bei MOSER in GRAZ: Begrüssung
MARTIN MOSEBACH liest aus Was davor geschah